Liceum Ogólnokształcące

W roku szkolnym 2022/2023 planujemy otworzyć następujące klasy pierwsze liceum:

Regulamin rekrutacji 2022/2023 Liceum.pdf

Terminy_postępowania_rekrutacyjnego_2022-2023.pdf

Terminy rekrutacji (uwaga! sekretariat szkoły w sprawie rekrutacji pracuje od 9:00 do 13:00 wyłącznie w dni robocze o ile nie zaznaczono inaczej):

Uwaga. O ile nie zaznaczono inaczej (np. pierwszy lub ostatni dzień etapu rekrutacji) komisje rekrutacyjne pracują od 9:00 do 14:00.

 • O przyjęcie do klasy pierwszej Salezjańskiego Publicznego Liceum Ogólnokształcącego mogą ubiegać się absolwenci szkoły podstawowej, którzy ukończyli naukę w szkole podstawowej w roku 2022.
 • Kandydaci dokonują rejestracji internetowej (elektronicznej) – malopolska.edu.com.pl
 • Kandydatów do szkoły obowiązuje ujednolicone „podanie o przyjęcie do szkoły” według wzoru stanowiącego wydruk z systemu rejestracji internetowej, które składają w szkole pierwszego wyboru.

Kandydaci potwierdzający wolę podjęcia nauki zobowiązani są złożyć w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
 • oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu po szkole podstawowej
 • opinia księdza katechety
 • zdjęcia do legitymacji 3 sztuki (podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem)
 • szkolną kartę informacyjną (do pobrania na dole pod regulaminem)
 • kartę przyjęcia (do pobrania na dole pod regulaminem)
 • formularz oświadczeń rodzica/prawnego opiekuna (do pobrania na dole pod regulaminem)
 • Oświadczenie dla potrzeb medycyny szkolnej
 • zaświadczenie/zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów
 • w przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej;
 • jeśli kandydat posiada to dodatkowo – wszystkie aktualne zaświadczenia o dysfunkcjach z poradni psychologiczno-pedagogicznych.
 • Istnieje możliwość pozostawienia karty zdrowia – jednak powinna ona znajdować się w szczelnie zamkniętej kopercie z napisem „Informację objęte tajemnicą medyczną, do użytku w gabinecie profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkole”, na kopercie powinny być umieszczone informacje o kandydacie: imię i nazwisko.

WARUNKI PRZYJĘCIA

 • Ustala się dolny limit punktowy jaki musi posiadać kandydat starający się o przyjęcie do Salezjańskiego Publicznego Liceum Ogólnokształcącego i wynosi on 100 pkt.
 • Uczniowie, którzy ukończyli naukę w latach poprzednich mogą być przyjęci tylko w ramach wolnych miejsc po rekrutacji elektronicznej.
 • Nie przewiduje się dodatkowego egzaminu lub postępowania kwalifikacyjnego.

Kryteria dla absolwentów szkół podstawowych

Punkty za świadectwo – max. 100 pkt.

 • aktywność na rzecz innych ludzi – 3 pkt.
 • ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 pkt.
 • szczególne osiągnięcia – max. 18 pkt.
 • ocena z języka polskiego – max. 18 pkt.
 • ocena z matematyki – max. 18 pkt.
 • ocena z I przedmiotu – max. 18 pkt.
 • ocena z II przedmiotu – max. 18 pkt.

Punkty za egzamin ósmoklasisty – max. 100 pkt.

 • wynik z języka polskiego – max. 35 pkt.
 • wynik z matematyki – max. 35 pkt.
 • wynik z języka obcego – max. 30 pkt.

Pliki do pobrania:

Powrót