Monitoring wizyjny

Monitoring wizyjny – Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016r. informuję, iż:

 1. Monitoring wizyjny prowadzony jest przez Towarzystwo Salezjańskie Dom Zakonny- Zakład Salezjański im. Ks. Bosko w Oświęcimiu, w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie niniejszej placówki oraz ochrony mienia, ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej.
 2. Monitoring wizyjny obejmuje teren placówki oraz teren wokół budynku, w którym mieści się szkoła
 3. Administratorem danych osobowych jest Towarzystwo Salezjańskie Dom Zakonny – Zakład Salezjański im. ks. Bosko w Oświęcimiu przy ul. Jagiełły 10
  • Z Administratorem Danych można skontaktować się:
  • a) listownie: ul. Jagiełły 10, 32-600 Oświęcim
  • b) przez e-mail: oswiecim@sdb.krakow.pl
 4. c) telefonicznie: 33 844 01 02, 844 34 64
 5. Odbiorcą Pani / Pana danych osobowych są wyłącznie podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 6. Zapisy z monitoringu przechowywane są aż do nadpisania (w zależności od wielkości nagrań) maksymalnie do 30 dni lub do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego na podstawie prawa.
 7. Posiada Pani/ Pan prawo do dostępu do nagrań w uzasadnionych przypadkach oraz prawo do przetwarzania danych przez ograniczony czas.
 8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego-Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa) , gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych