Regulamin rekrutacji (absolwenci szkoły podstawowej) – Liceum

Regulamin rekrutacji (absolwenci szkoły podstawowej)

Szczegółowe kryteria przyjmowania uczniów do klasy pierwszej
Salezjańskiego Publicznego Liceum Ogólnokształcącego w Oświęcimiu na rok szkolny 2019/2020.

 

Na podstawie Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późniejszymi zmianami, Przepisów wprowadzających ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz.60), Rozporządzenia MEN z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. poz. 610), Zarządzenia Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w tym terminów składania dokumentów do publicznych szkół na rok szkolny 2019/2020 oraz Statutu Zespołu Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego, Statutu Salezjańskiego Publicznego Liceum Ogólnokształcącego, komisja rekrutacyjna ustala następujące kryteria naboru do Salezjańskiego Publicznego Liceum Ogólnokształcącego w Oświęcimiu.

 

§1

  1. O przyjęcie do klasy pierwszej Salezjańskiego Publicznego Liceum Ogólnokształcącego mogą ubiegać się absolwenci szkoły podstawowej, którzy ukończyli naukę w szkole podstawowej w roku 2019.
  2. Kandydaci dokonują rejestracji internetowej (elektronicznej) –malopolska.edu.com.pl
  3. Kandydatów do szkoły obowiązuje ujednolicone „podanie o przyjęcie do szkoły” według wzoru stanowiącego wydruk z systemu rejestracji internetowej, które składają w szkole pierwszego wyboru.

 

§2

  1. Terminy rekrutacji (uwaga! sekretariat szkoły w sprawie rekrutacji pracuje od 9:00 do 13:00 wyłącznie w dni robocze o ile nie zaznaczono inaczej):

              Uwaga. O ile nie zaznaczono inaczej  (np. pierwszy lub ostatni dzień etapu rekrutacji) komisje rekrutacyjne pracują od 9:00 do 14:00.

Od 25 kwietnia do 10 czerwca 2019 r.  do godz. 15.00 – rejestracja w systemie/ zakładanie konta przez kandydata/składanie podań wydrukowanych z systemu/ do sekretariatu szkoły.

Od 25 kwietnia do 27 czerwca 2019 r – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły.

Od 21 czerwca 2019 r. do 25 czerwca 2019 r. (od 9:00 do  14.00) – Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu. 

28 czerwca 2019 r. do godz. 12.00 – Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

(od 28 czerwca 2019 od godziny 12:00) do 09 lipca 2019 roku do godziny 15:00 – Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu  oraz dokumentów wymienionych w § 3, o ile nie zostały one złożone wcześniej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

10 lipca 2019 roku godzina 12:00 – Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Od 11 lipca 2019 r. od godziny 12:00 do 16 lipca 2019 r do godziny 14:00 – postępowanie uzupełniające. [Kontakt z sekretariatem tel. 338443464 wew.126].

Do 23 sierpnia 2019 roku do godz. 12:00– Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

§3

1.Kandydaci potwierdzający wolę podjęcia nauki zobowiązani są złożyć w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

  • oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
  • oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu
  • opinia księdza katechety
  • zdjęcia do legitymacji 3 sztuki (podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem)
  • szkolną kartę informacyjną (do pobrania na dole pod regulaminem)
  • formularz oświadczeń rodzica/prawnego opiekuna (do pobrania na dole pod regulaminem)
  • zaświadczenie/zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów
  • w przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej;
  • jeśli kandydat posiada to dodatkowo – wszystkie aktualne zaświadczenia o dysfunkcjach z poradni psychologiczno-pedagogicznych.
  • Istnieje możliwość pozostawienia karty zdrowia – jednak powinna ona znajdować się w szczelnie zamkniętej kopercie z napisem „Informację objęte tajemnicą medyczną, do użytku w gabinecie profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkole”, na kopercie powinny być umieszczone informacje o kandydacie: imię i nazwisko.

 

 §4

  1. Sposób przeliczania na punkty stanowi Rozporządzenia MEN z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. poz. 610) – skrót w sekcji dla kandydata -> Informacje (link)

 

  1. Przedmioty punktowane

 

Klasa humanistyczno-lingwistyczna

  • Język polski
  • Język angielski
  • Matematyka
  • Historia

 

Klasa prawniczo-ekonomiczna

  • Język polski
  • Język angielski
  • Matematyka
  • Historia

 

Klasa medyczna

  • Język polski
  • Chemia
  • Matematyka
  • Biologia

 

Klasa matematyczno-geograficzna

  • Język polski
  • Język angielski
  • Matematyka
  • Geografia

 

Klasa matematyczno-techniczna

  • Język polski
  • Język angielski
  • Matematyka
  • Fizyka

 §5

  1. Ustala się dolny limit punktowy jaki musi posiadać kandydat starający się o przyjęcie do Salezjańskiego Publicznego Liceum Ogólnokształcącego i wynosi on 100 pkt.
  2. Do Salezjańskiego Publicznego Liceum Ogólnokształcącego przyjętych zostanie 150 kandydatów o najwyższej liczbie punktów.
  3. Uczniowie, którzy ukończyli naukę w latach poprzednich mogą być przyjęci tylko w ramach wolnych miejsc po rekrutacji elektronicznej.
  4. Nie przewiduje się dodatkowego egzaminu lub postępowania kwalifikacyjnego.

 pliki do pobrania:

 

Karta informacyjna

Formularz oświadczenia rodzica

Karta przyjęcia do internatu