Szkoła Branżowa I Stopnia

Badanie lekarza medycyny pracy odbędzie się w dniu 13 i 14 lipca 2020 roku (poniedziałek, wtorek) w godzinach od 8:00 do 14:00 w gabinecie pielęgniarki (obok portierni). Wydawanie skierowania na badanie odbędzie się w tych samych dniach w sali 28 (główny korytarz).
W roku szkolnym 2020/2021 planujemy otworzyć następujące klasy pierwsze szkoły branżowej I stopnia:
 • O przyjęcie do klasy pierwszej Salezjańskiej Publicznej Branżowej Szkoły I Stopnia mogą ubiegać się absolwenci szkoły podstawowej, którzy ukończyli naukę w szkole podstawowej w roku 2020.
 • Kandydaci dokonują rejestracji internetowej (elektronicznej) – malopolska.edu.com.pl
 • Kandydatów do szkoły obowiązuje ujednolicone „podanie o przyjęcie do szkoły” według wzoru stanowiącego wydruk z systemu rejestracji internetowej, które składają w szkole pierwszego wyboru.

Od 11 maja do 23 czerwca 2020 r. do godz. 15.00 – rejestracja w systemie/ zakładanie konta przez kandydata/składanie podań wydrukowanych z systemu/ do sekretariatu szkoły.

Od 26 czerwca 2019 r. do 30 czerwca 2020 r. (od 9:00 do 14.00) – Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o oryginał świadectwa ukończenia szkoły oraz oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

13 lipca 2020 r. do godz. 12.00 – Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

Od 14 lipca 2020 do 20 lipca 2020 roku od 9:00 do 15:00 – Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu oraz dokumentów wymienionych w § 3, o ile nie zostały one złożone wcześniej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

21 lipca 2020 roku do godziny 12:00 – Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Do 21 sierpnia 2020 r. – postępowanie uzupełniające. [Kontakt z sekretariatem tel. 338443464 wew.126].

Do 24 sierpnia 2020 roku do godz. 12:00- Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Kandydaci potwierdzający wolę podjęcia nauki zobowiązani są złożyć w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
 • oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu po szkole podstawowej
 • opinia księdza katechety
 • zdjęcia do legitymacji 3 sztuki (podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem)
 • szkolną kartę informacyjną (do pobrania na dole pod regulaminem)
 • kartę przyjęcia (do pobrania na dole pod regulaminem)
 • formularz oświadczeń rodzica/prawnego opiekuna (do pobrania na dole pod regulaminem)
 • zaświadczenie/zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów
 • w przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej;
 • jeśli kandydat posiada to dodatkowo – wszystkie aktualne zaświadczenia o dysfunkcjach z poradni psychologiczno-pedagogicznych.
 • Istnieje możliwość pozostawienia karty zdrowia – jednak powinna ona znajdować się w szczelnie zamkniętej kopercie z napisem „Informację objęte tajemnicą medyczną, do użytku w gabinecie profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkole”, na kopercie powinny być umieszczone informacje o kandydacie: imię i nazwisko.
WARUNKI PRZYJĘCIA
 • Ustala się dolny limit punktowy jaki musi posiadać kandydat starający się o przyjęcie do Salezjańskiej Publicznej Branżowej Szkoły I Stopnia i wynosi on 40 pkt.
 • Uczniowie, którzy ukończyli naukę w latach poprzednich mogą być przyjęci tylko w ramach wolnych miejsc po rekrutacji elektronicznej.
 • Nie przewiduje się dodatkowego egzaminu lub postępowania kwalifikacyjnego.
Kryteria dla absolwentów szkół podstawowych
Punkty za świadectwo – max. 100 pkt.
 • aktywność na rzecz innych ludzi – 3 pkt.
 • ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 pkt.
 • szczególne osiągnięcia – max. 18 pkt.
 • ocena z języka polskiego – max. 18 pkt.
 • ocena z matematyki – max. 18 pkt.
 • ocena z I przedmiotu – max. 18 pkt.
 • ocena z II przedmiotu – max. 18 pkt.
Punkty za egzamin ósmoklasisty – max. 100 pkt.
 • wynik z języka polskiego – max. 35 pkt.
 • wynik z matematyki – max. 35 pkt.
 • wynik z języka obcego – max. 30 pkt.
Pliki do pobrania:

Powrót